See English Version

    نحوه ثبت نهایی مقالات


    قابل توجه پژوهشگران ارجمند:

    به منظور ثبت نام نهایی مقالات بعد از پذیرش مقاله از درگاه پرداخت تعریف شده در صفحه اصلی سایت اقدام نمائید.

    سپس تصویر فیش صادر شده را در قسمت نهایی پنل کاربری بارگذاری نمائید.